Dagordning årsmöte

   

Kallelse årsmöte 20190223

dagordning årsmöte 20190223

 

Årsmöteshandlingar 2019

 

FÖRSLAG PÅ DAGORDNING

 

Årsmöte 2019 lördag 23 februari kl 14.00

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängden
 3. Val av mötesordförande
 4. Styrelsens val av mötessekreterare
 5. Val av protokolljusterare/rösträknare
 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt
 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 8. Fastställande av dagordning
 9. Genomgång av;
 10. Styrelsens verksamhetsberättelse
 11. Sektorernas verksamhetsberättelser
 12. Balans- och resultaträkning
 13. Revisorernas berättelse
 14. Fastställande av balans- och resultaträkning
 15. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 16. Genomgång av styrelsens förslag avseende;
 17. Mål
 18. Rambudget
 19. Medlemsavgift
 20. Övriga ärenden
 21. Beslut i ärenden enligt punkt 12
 22. Information om planerade aktiviteter
 23. Val av styrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgörningsordning
 24. Val av revisorer och revisorsuppleant
 25. Val av valberedning
 26. Beslut om omedelbar justering punkt 15-17
 27. Beslut om styrelsens förslag i ärenden och motioner som ej behandlats under punkt 13
 28. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige
 29. Övriga frågor för diskussion (ej beslut)
 30. Utdelning av förtjänsttecken och vandringspriser
 31. Mötets avslutande